Dovolená - Bratislava, Ostřihom, Gabčíkovo, Plavba Po Dunaji A Termály - cena od 0 Kč

Nabídka zájezdů - pobyty u moře, na horách, wellness i plavby
Select country and destination
Rozšířené hledání
Bratislava, Ostřihom, Gabčíkovo, Plavba Po Dunaji A Termály - Moře - plavby

Bratislava, Ostřihom, Gabčíkovo, Plavba Po Dunaji A Termály

Bratislava, Ostřihom, Gabčíkovo, Plavba Po Dunaji A Termály
Doprava:
-
Letiště:
-
Odjezd:
-
Strava:
-
Popis
Navštívíme Bratislavu s krásným historickým jádrem. Druhým městem bude Ostřihom, maďarské historické město ležící na Dunaji, se světoznámou bazilikou na Hradním vrchu, který se řadí k nejvýznamnějším poutním místům v zemi. Relaxovat budeme v termálních lázních a čeká nás vyhlídková plavba po Dunaji k vodnímu dílu Gabčíkovo.

1. den zájezdu Ráno odjezd z republiky do BRATISLAVY . Cestou navštívíme mohutný a krásný zachovalý hrad ČERVENÝ KÁMEN , úchvatné interiéry a exteriéry s bohatou štukovou a freskovou výzdobou, mohutná lipová alej. Po zbytek dne prohlídka významných památek Bratislavy, nacházejících se především v historickém jádru Starého města - Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad , tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě a místo rytířských ceremonií. Bývalé sídlo ostřihomského arcibiskupa a barokní klenot Primaciální palác s unikátní sbírkou 6 tajuplných tapiserií. Večer ubytování v hotelu. 2. den zájezdu Výlet za poznáním okolí Dunaje, tvořícího slovensko-maďarskou hranici. Ve slovenském Štúrovu přejedeme přes most Marie Valérie do Maďarska a na břehu Dunaje navštívíme OSTŘIHOM , prapůvodní centrum Uherského království. Prohlídka Hradního vrchu , jehož dominantou je největší svatostánek v zemi - Ostřihomská bazilika s arcibiskupskou kryptou, kapličkou Tamáše Bakócze , jejímž stavitelem a sochařem byl Michelangelův žák Andrea Ferrucci z Florencie, katedrální klenotnice a cca 80 m vysoká kopule, skýtající fantastický výhled na širé okolí Dunaje a na samotnou Ostřihom i slovenské Štúrovo. Odpoledne relaxace a odpočinek v t ermálních lázních VELKÝ MEDER . Zdejší voda o teplotě 36 – 38 oC působí blahodárně na kloubní poruchy, nemoci páteře a svalů a celkovou regeneraci organismu. Návrat na ubytování. 3. den zájezdu Dopoledne dokončení prohlídky Bratislavy, odpoledne panoramatická plavba po Dunaji pod bratislavskými mosty s pohledy na historickou část Bratislavy. Poté odjezd k titánskému vodnímu dílu GABČÍKOVO . Návrat do ČR ve večerních hodinách.
Doprava
Nástupní místa : 09.06.-11.06. odjezd B, F
Zájezd zahrnuje
2x snídani, průvodce, 2x ubytování v hotelu *** v Bratislavě – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, dopravu lux. klim. busem
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 900 Kč, 2x večeře 540 Kč, fakult. služby, Fakultativní příplatek:, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč, plavba lodí "Bratislavský okruh" 200 Kč/os, plavby, vstupné, vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Žádné recenze pro tento hotel.

GPS souřadnice nejsou dostupné.