Dovolená - Bratislava – Vídeň - Budapešť, Plavba Lodí Po Dunaji Do Vídně - cena od 5 390 Kč

Nabídka zájezdů - pobyty u moře, na horách, wellness i plavby
Select country and destination
Rozšířené hledání
Bratislava – Vídeň - Budapešť, plavba lodí po Dunaji do Vídně - Moře - plavby - Říční plavby

Bratislava – Vídeň - Budapešť, plavba lodí po Dunaji do Vídně

Bratislava – Vídeň - Budapešť, plavba lodí po Dunaji do Vídně
Doprava:
autobus
Letiště:
-
Odjezd:
-
Strava:
Snídaně
Popis
Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií. Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň

1. den zájezdu Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY . Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města , Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad , tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Ubyt. v Bratislavě. 2. den zájezdu Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: BUDA , hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ , impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva termálních lázní . Večer návrat na ubytování. 3. den zájezdu Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER . Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování. 4. den zájezdu Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - "město ve městě", najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.
Doprava
Nástupní místa : 03.08. – 06.08. odjezd B, F

28.09. – 01.10. odjezd B, F
Zájezd zahrnuje
3x snídani, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, dopravu lux. klim. busem, lodní lístek Bratislava – Vídeň, průvodce
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 1350 Kč, 3x večeře 800 Kč, Fakultativní příplatek:, komplex pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč, vstupné, fakult. služby, vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Žádné recenze pro tento hotel.

GPS souřadnice nejsou dostupné.