Obchodní podmínky serveru pro prodej zájezdů 123zajezdy.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné od 01.01.2016

I. Úvod

CA SUR, s.r.o., Červený Kostelec, IČ: 275 47 752, provozující www stránky www.123zajezdy.cz  (dále jen CA) provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. U zájezdů je vždy na www stránce provozovatele (www.123zajezdy.cz), kde lze zájezd objednat, uvedeno, která CK zájezd pořádá. CA provádí průběžnou a velmi častou aktualizaci volných míst a údajů jednotlivých zájezdů, nicméně v momentě objednávání zájezdu zákazníkem nemusí vědět jistě, zda je daný zájezd volný či nikoli, protože mohl být v tu samou dobu vyprodán. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru. Našimi partnery jsou pouze CK s dlouholetou tradicí, u kterých máme ověřeno pojištění proti úpadku. Doklad o pojištění CK zasíláme zákazníkovi vždy spolu se smlouvou o zájezdu. Při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu předkládáme zákazníkovi na jeho žádost k nahlédnutí také opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře.

II. Ceny zájezdů a slevy

Nabízíme zájezdy za stejnou cenu a za stejných podmínek jako pořádající CK včetně slev za včasné rezervace a slev stálých zákazníků!

III. Objednávky a rezervace

Zákazník si může nezávazně objednat libovolné množství zájezdů. Vzhledem k povaze systému rezervací zájezdů jednotlivých cestovních kanceláří CA v době objednávky zájezdu neví, zda je daný zájezd volný. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností vzniklých ručním přepisem ceny a informací o zájezdu do databáze serveru. Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u příslušné CK, která zájezd pořádá. CA neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu. Pokud zákazník objedná zájezd, který je již vyprodán, CA o této skutečnosti informuje zákazníka a pokud je to možné, nabídne nejpřijatelnější variantu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu.

Objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, které jsou rozporuplné, případně neúplné si CA vyhrazuje právo odmítnout, příp. ponechat bez odpovědi zákazníkovi. Taktéž CA může odmítnout objednávky, které zákazník zasílá opětovně a zaslané nabídky neakceptuje bez udání důvodu, opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu.

CA i bez ověření zákazníka, pokud má objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu. Pro jednoho zákazníka má CA možnost provést pouze jednu rezervaci u jedné CK. Maximálně má CA možnost provést dvě rezervace na jednoho zákazníka. V případě, že je rezervace neúspěšná, CA informuje zákazníka o neúspěšné rezervaci elektronickou cestou (email, SMS). V případě že je rezervace úspěšná je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email, SMS), nelze-li ho na telefonním čísle zastihnout. Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu a vysvětlen další postup procesu rezervace.

IV. Smlouva o zájezdu

Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění smlouvy o zájezdu. Jakmile CA obdrží od zákazníka tyto údaje, zasílá vyplněný návrh smlouvy o zájezdu zákazníkovi k podpisu – dle dohody prostřednictvím faxu, e-mailu nebo jako poštovní zásilku. Spolu se smlouvou jsou zasílány pokyny ohledně zaplacení zájezdu, způsobu převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a ověření pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd. Po obdržení návrhu smlouvy o zájezdu a po jeho podpisu zasílá zákazník neprodleně podepsaný návrh smlouvy o zájezdu zpět do CA. Klient je povinen si veškeré údaje na smlouvě o zájezdu zkontrolovat. Svým podpisem na smlouvě o zájezdu vyjadřuje klient souhlas s obsahem smlouvy o zájezdu a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů CA a obchodními podmínkami CK. Svým podpisem potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů na smlouvě o zájezdu a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o zájezdu.Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu.

V. Platba zájezdu

Závazná je vždy cena, která je uvedena na smlouvě o zájezdu. Dojde-li při vyplňování smlouvy o zájezdu k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí cena, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i CA a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné smlouvy o zájezdu. Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy Last Minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, vložením v hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet CA, přímo na účet CK nebo osobně na pobočce CK pořádající zájezd. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné smlouvy o zájezdu. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění smlouvy o zájezdu. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK nebo CA. Smlouva o zájezdu se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK. Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se smlouva o zájezdu nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

VI. Doklady k cestě

Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněná od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován. Pokud to CK umožňuje, může si zákazník cestovní doklady vyzvednout osobně na pobočce CK nebo CA, mohou mu být zaslány elektronickou cestou (na e-mail s pokyny k vytištění), popř. mu jsou zaslány jako cenné psaní nebo expresní poštou. O distribuci těchto dokladů je zákazník informován CA při objednávce zájezdu. Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní doklad. Doporučujeme zákazníkovi ověřit si důležité informace, vízové, bezpečnostní a další podmínky související se vstupem do vybrané země, případně států, které při dopravě do cílové destinace projíždí. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

VII. Zájezdy na vyžádání, individuální cesty a pobyty

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ceny zájezdu ještě před jeho rezervací, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi záloha vždy vrací v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.

VIII. Storno podmínky a zrušení zájezdu

Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje. U nás máte výhodu nulových storno poplatků až do doby uhrazení zálohy na zájezd. Po uhrazení zálohy popř. celé ceny zájezdu jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK.

IX. Vracení přeplatků

Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA postupuje následovně: - přeplatek je automaticky zaslán zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem.

X. Zákaznický systém

Součástí služeb CA je i bezplatné zasílání zvláštních nabídek a nabídek Last Minute pro zákazníky registrované do zákaznického systému. CA si dále vyhrazuje právo nepravidelného zasílání nevyžádaných zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA. Počet těchto zpráv by neměl překročit cca 4 za měsíc a jedná se zejména o novinky na serveru nebo v CA. Zákazník má možnost kdykoli zrušit svou registraci v zákaznickém systému.

XI. Reklamace

CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Rádi Vám samozřejmě poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

XII. Všeobecné obchodní podmínky upravující prodej samostatných letenek

CA poskytuje svým zákazníkům také možnost zakoupení individuálních letenek leteckých společností zajišťujících leteckou přepravu po celém světě. K zajištění této nabídky CA spolupracuje s prověřenými prodejci letenek, případně konkrétními leteckými společnostmi.

CA umožňuje rezervovat letenky on-line (přímo na rezervačních stránkách) v systémech Letuška, Královna a Pelikan. Zákazník může činit svoji objednávku letenek, příp. souvisejících cestovních služeb:

(a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes síť Internet na stránkách CA,
(b) prostřednictvím telefonního hovoru či elektronické pošty,
(c) osobně v provozovně CA.

CA nabízí zákazníkovi možnost uzavřít s vybraným leteckou společností nebo prodejcem letenek Smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících cestovních služeb pouze na základě těchto VOP platných v okamžiku uzavření Smlouvy.

Zákazník bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se přepravy a poskytnutí souvisejících služeb mezi zákazníkem a konkrétním prodejcem letenek (Poskytovatelem) a leteckou společností (Dopravcem). CA vystupuje ve vztahu mezi zákazníkem a Dopravcem nebo Poskytovatelem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.

Zákazník bere na vědomí, že CA nezajišťuje přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku zákazníka.

Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy, pokud to Smlouva či podmínky Dopravce nebo Poskytovatele připouštějí, je zákazník povinen činit u Dopravce nebo Poskytovatele nebo, připouštějí-li to podmínky Dopravce nebo Poskytovatele, prostřednictvím CA. Dále zákazník bere na vědomí, že reklamace Přepravy či služeb s tím souvisejících je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele. CA není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace Zákazníka, které se týkají Přepravy či souvisejících služeb. Tyto reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách Dopravce nebo Poskytovatele uvedeno jinak, v případě:
(a) vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby Dopravce nebo Poskytovatele,
(b) ostatních vad, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uskutečnění Přepravy u Dopravce.

V případě, že Zákazník učiní reklamaci prostřednictvím CA, ta následně na základě souhlasu Zákazníka předá reklamaci Dopravci nebo Poskytovateli k vyřízení a dále informuje Zákazníka o průběhu a výsledku reklamace. Zákazník bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči CA, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Zákazník bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace Dopravci nebo Poskytovateli prostřednictvím CA, spadá reklamace výhradně do kompetence Dopravce nebo Poskytovatele a není v možnostech CA ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace nebo její výsledek.

CA odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Smlouvy, tj. zejména za:
(a) řádné a včasné oznámení Dopravci nebo Poskytovateli, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena Smlouva,
(b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany Dopravce nebo Poskytovatele, pokud to vyžadují podmínky Dopravce nebo Poskytovatele,
(c) řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu,
(d) řádné předání potřebných dokladů Dopravci nebo Poskytovateli,
(e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Smlouvy Dopravci nebo Poskytovateli i Zákazníkovi, je-li o těchto změnách informována,
(f) řádné a včasné poukázání ceny Přepravy nebo cestovní služby a ceny za související služby na účet Dopravce nebo Poskytovatele.

Zákazník odpovídá za formální i věcnou správnost své objednávky. Zejména za správné uvedení jména a příjmení (v případě, že jméno nebo příjmení Zákazníka je příliš dlouhé nebo má zvláštní tvar, je nutné informovat naše operátory před dokončením rezervace. Jméno a příjmení v letence musí přesně odpovídat údaji uvedenému v cestovním dokladu), věku, včasné nárokování na slevu na základě věku již při rezervaci a předložení dokladu o věku (doklad totožnosti a dalších údaje nutné k identifikaci osoby pro účely letecké přepravy), jakož i za uvedení správných údajů týkajících se Přepravy i ostatních cestovních služeb, tj. zejména správné datum, kdy se má uskutečnit Přeprava nebo jiná cestovní služba. Zákazník je rovněž povinen sdělit CA svůj požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Zákazník bere na vědomí, že Dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou Zákazníka vyloučit z letecké přepravy bez nároku na vrácení ceny Letecké přepravy a přímo souvisejících služeb.

Zákazník odpovídá zejména za:
(a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště,
(b) správnost předaných údajů,
(c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky (nutno ověřit u příslušného Dopravce),
(d) včasné dostavení se k odletu.

Zákazník je povinen si vždy zkontrolovat svou vízovou pasovou, vízovou povinnost a maximální délku pobytu v cílové krajině (např. na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz. CA neodpovídá za případné škody vzniklé nedodržením vízových poviností. V případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí je klient povinen o této skutečnosti informovat obratem CA, případně Dopravce.

Zákazník je povinen po zakoupení letenky, příp. souvisejících služeb, sdělit CA platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ zjištění změny letu či jeho podmínek. V případě neplatnosti sdělených kontaktních údajů CA neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé zákazníkovi.

Zákazník je povinen:
(a) využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v letence, jinak nárok na přepravu bez náhrady zaniká,
(b) rekonfirmovat (znovu potvrdit) zpáteční let a to 72 hodin před odletem přímo Dopravci,
(c) ověřit si povolenou váhu zavazadel,
(d) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci letenky, potvrzeních a formulářích souvisejících služeb; a následně v přepravním dokladu při jeho převzetí (zejména jméno, příjmení, data, trasu, datum narození, je-li uvedeno), převzetím letenky či itineráře letu a ostatních potvrzení vyslovuje s uvedenými údaji souhlas,
(e) seznámit se s podmínkami pro změnu již vystavené letenky,
(f) dodržovat Přepravní podmínky příslušného Dopravce.

Zákazník bere na vědomí, že:
(a) V případě storna letenky je transakční poplatek za vystavení letenky nevratný a za provedení storna letenky si CA může účtovat odměnu dle platného ceníku (vyvěšen na internetových stránkách).
(b) Storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami dopravce/letecké společnosti u vybraného tarifu, proplacení vratky/dobropisu se provádí formou bezhotovostního převodu na základě vyplnění příslušného formuláře na vrácení peněz.
(c) V případě, že má Zákazník zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod, speciální jídlo), je povinen o tom informovat pracovníka CA.
(d) V případě změny data odletu u vystavené letenky, umožňují- li její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k takovému navýšení od data vystavení letenky.
(e) V případě nízkonákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v takových případech může být omezená.

XIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků serveru CA (www.123zajezdy.cz) a ostatních klientů CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky. Odesláním své objednávky uděluje zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., společnosti CA SUR, s.r.o., IČ: 275 47 752, se sídlem Havlíčkova 654, 54941 Červený Kostelec, jakožto správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování svých osobních údajů v rozsahu této objednávky, a to pro účely poskytování služeb a produktů CA, pro marketingové a obchodní účely CA a jejich obchodních partnerů, případně jinému obdobnému správci, tak výrobků a služeb třetích stran, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CA poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále zákazník potvrzuje, že byl CA informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CK odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může kdykoliv obrátit na CA nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

XIV. Doplňující informace k zájezdu

Cena za 1. dítě na přistýlce platí vždy v doprovodu 2 dospělých osob. Cenu za 2. dítě na přistýlce zašleme na vyžádání (pokud není v kalkulaci uvedena). Dětské ceny platí pro děti, které v den návratu nedovrší uvedený věk. Základní cena za dospělou osobu platí za podmínky, že spolu cestují minimálně 2 dospělé osoby. Pokud není v kalkulaci uvedeno, na vyžádání také zašleme cenu pro 3. dospělou osobu na přistýlce, případně příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cenu pro dítě v doprovodu pouze 1 dospělé osoby. Uveďte prosím tyto požadavky na kalkulaci do poznámky. Všechny zájezdy jsou řádně pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře. Doklad o pojištění CK a všeobecné smluvní podmínky, kterými se pořádání zájezdu řídí, zasíláme zákazníkům s návrhem vyplněné smlouvou o zájezdu. Zájezdy prodáváme za stejnou cenu a za stejných podmínek jako pořádající CK včetně slev za včasné rezervace a slev stálých zákazníků.

XV. Google mapy a recenze hotelů/ubytování ze systému HolidayCheck

CA zobrazuje na stránkách www.123zajezdy.cz Google mapy s polohami jednotlivých destinací, letovisek a hotelů. Uváděné polohy jsou orientační. CA neručí za jejich správnost. CA zobrazuje na stránkách taktéž recenze ubytovacích kapacit ze systému HolidayCheck, sloužící pro lepší informovanost o kvalitách ubytování a výměnu zkušeností cestovatelů. CA neručí za jejich správnost.